RODO

Informacja administratora danych osobowych

W związku z usługami świadczonymi przez podmiot leczniczy ORTOTOP i pozyskiwaniem danych osobowym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: ORTOTOP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Ludwinowska 11/9, 30-331 Kraków, ponadto informujemy że:
1. Mając na uwadze szczególną kategorię przetwarzanych danych osobowych, został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: a.bebenek@ortotop.pl .
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. umówienia wizyty,
b. prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na informowaniu o zmianie danych kontaktowych, przesyłaniu informacji okolicznościowych oraz wykonywania marketingu bezpośredniego, w zakresie udzielonej przez Państwa zgody (o ile została udzielona),
d. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek na terenie recepcji kliniki, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
3. Odbiorcą przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, tj. w szczególności przedstawiciele ustawowi pacjenta lub osoby upoważnione, a także podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli oraz innym podmiotom upoważnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad prowadzoną działalnością leczniczą, a także uprawnieni na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów i inne podmioty wskazane w ww. przepisie, przy czym dokumentacja medyczna jest udostępniana wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych celów.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany na podstawie art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych. Natomiast dane rejestrowane za pomocą monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 14 dni .
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, natomiast przekazanie danych udzielanych w celu świadczenia usług marketingowych i umożliwiających kontakt za pomocą środków teleinformatycznych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość wykonania usług w tym zakresie.