Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(„Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: ortotop.pl (dalej jako „Sklep Internetowy” lub „Sklep”).
 3. Sklep prowadzi przedsiębiorca ORTOTOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Ludwinowska 11 lok. 9, 30-331 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000514616, NIP: 6751504715, kapitał zakładowy w wysokości 16 000,00 zł, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. adresu poczty elektronicznej: sklep@ortotop.pl;
  2. numeru telefonu: +48 535 793 999;
  3. formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej ortotop.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z Usług zdefiniowanych w dziale II Regulaminu może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia możliwych ryzyk Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe oraz zaporę sieciową typu firewall.
 7. Sprzedawca niniejszym informuje, iż jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w Wyroby medyczne zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz realizuje Zlecenia drogą wysyłkową, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 1 października 2019r. ze zm., z lokalu podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w Wyroby medyczne dostępne na Zlecenie, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 8. Jeżeli w treści Regulaminu nie wskazano inaczej do treści zapisów dot. sprzedaży Wyrobów medycznych mają zastosowanie regulacje dot. Towaru oparte na przepisach prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie.
 9. Definicje użytych pojęć
 10. Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu oznaczają:
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienie;
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi;
 • NFZ– Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Potwierdzenie – dokument potwierdzający odbiór zamówionych przez Konsumenta na podstawie Zlecenia Wyrobów medycznych, zawierający zakres danych określony w części IV.C. załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. ze zm. tj. dane osoby odbierającej (pacjent/inna osoba odbierająca), imię(imiona), nazwisko, numer PESEL, rodzaj/seria/numer dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru PESEL, datę odbioru oraz czytelny podpis osoby odbierającej zawierający imię(imiona) oraz nazwisko;
 • Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi– osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;
 • Regulamin – dokument o niniejszej treści;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r.- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Poz.1555);
 • Rozporządzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1267 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1899), jak również kolejne rozporządzenia zmieniające;
 • Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym niebędący Wyrobem medycznym, którego opis jest dostępny każdorazowo przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub Wyrobów medycznych, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);
 • Ustawa o refundacji– ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 696 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm.);
 • Wyrób medyczny– wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych tj. narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
 1. a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
 2. b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
 3. c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
 4. d) regulacji poczęć– który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Wyrobu medycznego;
 • Zarządzenie Prezesa NFZ – zarządzenie NR 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 października  2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz kolejne zarządzenia zmieniające;
 • Zlecenie – zlecenie na zaopatrzenie w Wyroby medyczne wystawione przez uprawniony podmiot, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. Zlecenie stanowi dokument, którego wystawienie jest warunkiem uzyskania świadczenia i stanowi podstawę do rozliczenia udzielonych świadczeń przez Sprzedawcę.
 1. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.
 2. Sprzedawca w opisie Wyrobu medycznego wskazuje na kod NFZ, w tym na grupę Wyrobu medycznego zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Ministra w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  7. Wykaz Usług
 4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” dostępnych z pozycji Konta.
 6. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych oraz subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do Towaru, Wyroby medycznego, przebiegu transakcji, czy też obsługi Zamówienia. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Treść wypowiedzi nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Proces składania Zamówienia
 11. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach oraz Wyrobach medycznych na stronach internetowych Sklepu, wskazując każdorazowo ich opisy, parametry techniczne, użytkowe, rozmiar oraz ceny, które nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wyroby medyczne objęte Ustawą o refundacji zawierają ponadto w opisie na stronie Sklepu Internetowego dodatkową informację, ze wskazaniem na wysokość refundacji Wyrobu medycznego.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Ministra w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie część Wyrobów medycznych wymaga udziału własnego Klienta w limicie finansowania Wyrobu medycznego ze środków publicznych.
 14. Wszystkie Towary oraz Wyroby medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej, w tym na rynek polski. Wyroby medyczne posiadają stosowne oznakowania oraz instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
 15. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 16. W przypadku składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 13-17, poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Wyrobu medycznego będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 17. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 13-17, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej albo komunikacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (mailowo). Złożenie Zamówienie jest możliwe w Dni robocze oraz godziny wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru lub Wyrobu medycznego spośród Towarów lub Wyrobów medycznych znajdujących się na stronie internetowej Sklepu oraz jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 18. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar lub Wyrób medyczny, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 19. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 20. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 21. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 22. Złożenie Zamówienia, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6, nie wymaga założenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 23. Przyjęcie do realizacji Zlecenia w oparciu o Zamówienie złożone poprzez formularz Zamówienia, zgodnie z ust. 6, drogą mailową albo telefonicznie wymaga uprzedniego przedstawienia przez Konsumenta Zlecenia tj. przesłania elektronicznego skanu albo pisemnego dokumentu wystawionego Zlecenia na adres poczty elektronicznej albo siedziby Sprzedawcy. W przypadku odbioru Wyrobu medycznego objętego Zleceniem w siedzibie/miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy, a więc z pominięciem trybu wysyłkowego, przedstawienie oraz weryfikacja dokumentu Zlecenia następuje bezpośrednio w lokalu Sprzedawcy.
 24. Przyjęcie do realizacji Zlecenia jest możliwe wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Zlecenia zgodnie z art. 38c ust.6 Ustawy o refundacji.
 25. O braku możliwości przyjęcia Zlecenia do realizacji z przyczyn wskazanych w art. 38d Ustawy o refundacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca zwraca, o ile to możliwe, dokument Zlecenia Konsumentowi, albo osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz.
 26. Realizacja Zlecenia rozpoczyna się w dniu przyjęcia przez Sprzedawcę pozytywnie zweryfikowanego Zlecenia.
 27. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę pisemnego Potwierdzenia oraz prawidłowo uzupełnionego Zlecenia ze wskazaniem na odbiór Zlecenia przez Konsumenta realizację Zlecenia uznaje się za zakończoną. Sprzedawca dokonuje archiwizacji albo zwrotu Zlecenia, zgodnie z wymogami Ustawy o refundacji oraz innych przepisów obowiązujących Sprzedawcę w tym zakresie.
 28. Dostawa Towarów
 29. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 30. Zgodnie z Ustawą o refundacji oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ realizacja Zlecenia drogą wysyłkową, zgodnie z ust. 3, może dotyczyć wyłącznie zaopatrzenia w Wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (tj. gdy okres użytkowania określono „raz na miesiąc”) i dokonywana jest z miejsca udzielania świadczeń przez Sprzedawcę. W przypadku pozostałych Zleceń odbiór jest możliwy wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy.
 31. Dostawa Wyrobów medycznych bez Zlecenia odbywa się zgodnie z zasadami dot. dostawy Towarów.
 32. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów oraz Wyrobów medycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, za pośrednictwem firmy kurierskiej albo usługi doręczenia do Paczkomatu. Ponadto w każdym przypadku możliwy jest odbiór Zamówienia w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 33. Sprzedawca informuje Klienta, w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji oraz skompletowania Zamówienia oraz jego dostawy zgodnie z ust. 4. Ponadto Sprzedawca w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego wskazuje wysokość opłat związanych z dostawą.
 34. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z postanowieniami pkt. VII ppkt. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem procedur związanych z realizacją Zlecenia wskazanych w dziale V nin. Regulaminu.
 35. Konsument w przypadku realizacji wysyłkowej Zlecenia, zgodnie z ust. 2, w momencie dostawy Wyrobów medycznych objętych Zleceniem przekazuje przedstawicielowi firmy kurierskiej wypełniony oraz opatrzony własnoręcznym podpisem oryginał Zlecenia oraz wypełnia druk Potwierdzenia. Przedstawiciel firmy kurierskiej odbiera od Konsumenta oryginał Zlecenia wraz z Potwierdzeniem, przekazując całość otrzymanej dokumentacji Sprzedawcy. Sprzedawca po otrzymaniu w/w dokumentów dokonuje czynności opisanych w dziale V ust. 17 Regulaminu.
 36. Sprzedawca dostarcza Klientowi fiskalny dowód sprzedaży tj. paragon albo fakturę VAT.
 37. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji to łącznie dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów oraz Wyrobów medycznych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. Do ceny Towaru nie wlicza się kosztów dostawy obciążający Klienta zgodnie z postanowieniami działu VI Regulaminu.
 2. Realizacja Wyrobów medycznych objętych Zleceniem następuje zgodnie z regulacjami Ustawy o refundacji, w szczególności mając na uwadze regulacje dot. udziału własnego Konsumenta (świadczeniobiorcy). Konsument jest uprawniony do wyboru Wyrobu medycznego objętego Zleceniem, którego kwota jest wyższa niż limit refundacji, z czym wiąże się dopłata różnicy między ceną brutto Wyrobu medycznego objętego Zleceniem, a kwotą refundacji określoną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Klient dokonuje zapłaty za Towar lub Wyroby medyczne albo dopłaty za Wyrób medyczny objęty Zleceniem zgodnie z ust. 2, w walucie polskiej, po dokonaniu wyboru jednej z następujących metod płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem trybu składania Zamówienia na Wyrób medyczny objęty Zleceniem, rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem trybu składania Zamówienia na Wyrób medyczny objęty Zleceniem, zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś przedmiot Zamówienia wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  3. gotówką za pobraniem, płatność przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem trybu składania Zamówienia na Wyrób medyczny objęty Zleceniem, i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem trybu składania Zamówienia na Wyrób medyczny objęty Zleceniem, rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zachowania ustawowego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wyroby medyczne po wydaniu ze Sklepu Internetowego nie podlegają zwrotowi.
 3. Klient korzystając z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 2. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 3. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Daszyńskiego 30, 31-534 Kraków.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym należy podkreślić, iż sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 5. Reklamacje
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Wyrób medyczny bez wad.
 7. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 1 Kodeksu Cywilnego.
 9. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dot. Wyrobu medycznego wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.
 10. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy: Daszyńskiego 30, 31-534 Kraków, telefonicznie pod numerem: +48 575 793 999 bądź na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy tj.: sklep@ortotop.pl.
 11. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar lub Wyrób medyczny, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 5.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 13. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 14. Reklamacje w zakresie Usług
 15. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy tj.: ul. Daszyńskiego 30, 31-534 Kraków, telefonicznie pod numerem: +48 575 793 999 bądź na adres poczty elektronicznej: sklep@ortotop.pl.
 16. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe tj.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca udostępnia wzór dokumentu reklamacyjnego na stronach Sklepu Internetowego.
 17. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 18. Gwarancja
 19. Produkty objęte Zamówieniem mogą posiadać gwarancję producenta.
 20. W przypadku określonym w ust.1 informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego na stronach internetowych Sklepu.
 21. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi treść gwarancji wytwórcy Wyrobu medycznego dot. bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego, z wyłączeniem Wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

XIV. Regulacja dot. Umów sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcami

 1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności dot. Zamówienia. Dotyczy to również możliwości wymagania dokonania przedpłaty w całości albo w części niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 2. Z chwilą wydania Zamówienia przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. W przypadku świadczenia Usług Sprzedawca, będący usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może wypowiedzieć Przedsiębiorcy, będącemu usługobiorcą, umowę uregulowaną przepisami Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 7. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.
 8. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę.
 9. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy lub wystawione publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
 10. Powyższych zapisów nie stosuje się do Umów sprzedaży z Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentom, w zakresie w jakim znajdą wobec nich zastosowanie przepisy dot. Konsumentów.
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów, zdjęć oraz opisu Towarów lub Wyrobów medycznych należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 14. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie realizacji Zlecenia, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego.
 16. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Sprzedawcę. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie wyrazi akceptacji nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie Konta.